top of page

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Betaling  

De factuur betaalt u per IBAN overschrijving of middels een betaalverzoek link met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u via de email. Deze factuur kunt u ook gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.  

Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.  

Dokterdete, Dete Geerdink-Hollemans, is opgenomen in het AGB-register, lid van de AVIG en BIG-geregistreerd. Hierdoor kan de behandeling (mogelijk gedeeltelijk) vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. U dient hier zelf naar te informeren bij uw verzekeraar.

 

Annulering  

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet door kan gaan. U dient dit minimaal 24 uur vantevoren door te geven (weekenddagen uitgezonderd). Bij te laat annuleren worden kosten in rekening gebracht. Annulering geeft u telefonisch of per email door, waarbij datum van ontvangst bindend is.  

   

Dossiervoering  

De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. U heeft het recht uw dossier op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, maximaal 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.  

De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners of andere betrokkenen.  

 

Aansprakelijkheid  

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van gezondheid en eventuele andere behandelingen. 

Dokterdete is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Dokterdete.  

Dokterdete heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze beschermt Dokterdete tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

   

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling  

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg de plicht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Deze plicht omvat ook op verzoek van het meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder. Er zal echter altijd geprobeerd worden dit in goed overleg met de betrokkenen te doen.

   

AVG  

Dokterdete houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover vindt u meer informatie in de privacyverklaring.  

   

Toepasselijk recht  

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Privacyverklaring

In het kader van de dienstverlening worden uw persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe met uw persoonsgegevens wordt omgaan.  

   

Persoonsgegevens  

De persoonsgegevens worden verwerkt door Dokterdete. Zij verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon en app of met uw toestemming via derden. 

Dokterdete verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:  

·        NAW-gegevens  

·        Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers  

·        Geboortedatum  

·        Verzekerdennummer  

·        Inhoud van communicatie (dossiervoering) 

   

Doeleinden  

Bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).  

Dokterdete verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:  

·        Het onderhouden van contact;  

·        Een goede en efficiënte dienstverlening;  

·        Het verrichten van administratieve handelingen;  

·        Facturering;  

·        Nakoming van wettelijke verplichtingen;  

·        Het informeren van andere zorgverleners (alleen met uw toestemming);  

·        Collegiaal overleg, geheel geanonimiseerd;

  ·      De verbetering van haar diensten; 

   

Verstrekking aan derden  

In het kader van haar dienstverlening kan Dokterdete persoonsgegevens uitwisselen. Dokterdete kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals een boekhouder en een administratieprogramma. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens (NAW, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum en verzekeringsnummer) slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Zij hebben geen inzage in het inhoudelijke dossier.  

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Dokterdete aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dokterdete zal uw gegevens verder nooit verstrekken aan derden zonder uw toestemming. 

   

Bewaartermijn 

Dokterdete zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Dokterdete zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO.

   

Beveiliging gegevens 

Het is het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Dokterdete passende beveiligingsmaatregelen genomen.    

   

Uw rechten  

U heeft het recht om Dokterdete een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  

Ook kunt u Dokterdete verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.  

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Dokterdete, email: info@dokterdete.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dokterdete, laat dit dan vooral weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring  

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-07-2022

Dokterdete kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. 

bottom of page